Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja neile ligipääsu võimaldamine on reguleeritud Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega. Lisaks reguleerivad andmetega töötamist ja võivad seada piiranguid andmete avalikustamisel mitmesugused õigusaktid, millest ETKI lähtub. Püüame ETKI sisese töökorraldusega tagada, et meie koostööpartnerite, kaastöötajate ja klientide isikuandmeid võimalikult vähe avalikustaksime.

Valitsusasutusena on EKTI tegevus avalik. Meie tööd puudutavate materjalidega saate tutvuda veebilehel http://www.etki.ee või esitades teabenõude. Oma tegevuse käigus kogume isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemine ETKI-s

ETKI-s toimub isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel, töölepingute sõlmimisel, teadus- ja seemnekasvatuse alaste koostöölepingute sõlmimisel, õppepäevadel ja konverentsidel osalejate ning ostu-müügi tehingute tarbeks klientide registreerimisel.

Isikuandmete kaitset ETKI-s koordineerib Maaeluministeeriumi valitsemisalas andmekaitsenõunik, kelle poole saab pöörduda aadressil laura.liivaste@agri.ee.

Dokumendiregistri pidamine

ETKI-ga peetavat kirjavahetust ja loodud/saadud dokumente on võimalik vaadata dokumendiregistrist. Seal avaldame dokumentide pealkirja, kuupäeva, numbri ja liigi. Kirjavahetuse puhul kirja saatja või saaja nime, dokumendi pealkirja, saatmise/saamise kuupäeva, saatmisviisi ja dokumendi liigi.

Majandustegevusega seotud kirjavahetusele oleme kehtestatud juurdepääsupiirangud, s.t dokumendiregistris avaldame kirjade metaandmed. Kui soovite mõne kirjaga tutvuda, tuleb selleks esitada teabenõue. Seejärel hindame, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda.

Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle sinna ning teavitame teid sellest.

Olukorras, kus tööülesannete täitmiseks on vaja täiendavaid andmeid mõnelt teiselt ametilt/asutuselt, teeme järelepärimisi, kus esitame oma klientide kohta andmeid ulatuses, mis on vajalik järelepärimise sisule vastamiseks.

Kui mõni teine asutus pöördub meie poole järelepärimisega, väljastame kliendi andmeid nii vähe, kui on vajalik ülesande lahendamiseks.

Säilitame klientide kirju ja sellega seotud registriandmeid sõltuvalt sellest, missuguse toetuse menetlemisega on kiri seotud, aga mitte vähem kui 5 aastat.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist, selleks esitatakse digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressil info@etki.ee või paberkandjal aadressile J.Aamisepa 1, Jõgeva 48309.

ETKI-sse tööle kandideerimine

 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.