Liigu sisu juurde

Otsi lehelt

Avaleht / Projektid

PPP in perennial ryegrass

Era- ja avaliku sektori koostöö karjamaa-raiheina eelaretuses.

Era- ja avaliku sektori (PPP) koostöö projekt, mida rahastavad võrdses osas Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja projektis osalevad erafirmad. PPP-projektid peavad kindlustama Põhjamaades toimuva sordiaretuse jätkusuutliku arengu ja käimasolevate aretusprogrammide toetamise põllumajandussektori, tarbijate, turgude ja keskkonnapoliitika vajadusi ning kliimamuutusi arvesse võttes.

Projekt on suunatud geenipankades säilitatavate karjamaa-raiheina ex situ kollektsioonide kohta praktilise info kogumisele, võimaldamaks nende aktiivset kasutamist sordiaretustöös. Geograafiliselt kaugete ja suguluses mitteolevate vanemate ristamine võimaldab luua uudseid geenikombinatsioone, mis on võimelised sobituma muutuvate kasvutingimustega.

Tegevused

  • Eelaretusprojekti I faasis (2012-2013.a.) telliti geenipankadest seemned, paljundati ja fenotüpiseeriti säilikud, analüüsiti fenotüübiliste tunnuste ja markerite vahelisi seoseid, loodi laia geneetilise taustaga eelaretuspopulatsioon ning taustaks võrreldi seni aretatud parima talvekindlusega sorte.
  • 2014.a. alanud II faasis jätkuvad alustatud tegevused, lisandub geenipankadest tellitud eksootilise materjali katsetamine põllul. Katsete lõppemisel teostatakse taimiku füsioloogilised ja molekulaarsed analüüsid, hinnatakse lumiseenekindlust, aklimatiseerumist ning rohu toiteväärtust.

Projekti olulisus

  • Kliima muutumise tingimustes on lähima 40 aasta kestel tõenäolised taimefüsioloogiat mõjutavad muutused, näiteks taimehaiguste intensiivsem levik koos uute haigustekitajate saabumisega ja puudulik taimede karastumine muutlike ilmastikutingimustega talveks.
  • Eeldatavasti nihkub seoses kliima soojenemisega karjamaa-raiheina kasvatuspiirkond põhja poole, kus heintaimede liigiline koosseis on võrdlemisi piiratud. Praegu kasvatatakse teda pehmemate talvedega piirkondades. Et võimaldada mitmeaastase kultuurtaime edukat aretust lähima 15-20 aasta vältel, on vaja praegu alustada eelaretusega.

Oodatav tulemus

  • Ülikoolide ja erafirmade koostöös läbiviidav mastaapne alusuuring on orienteeritud praktilise resultaadi saavutamisele rohumaaviljeluses.
  • Vähe kasutatud lähtematerjali kaasamisel suureneb kollektsioonide varieeruvus.
  • Heterogeensest eelaretuspopulatsioonist kujundatakse igas partnerriigis regionaalspetsiifilised populatsioonid, mis kohastuvad kohalike tingimustega.
  • Kohalik karjamaa-raiheina geneetiline mitmekesisus on piiratud. Sordiaretus viib omakorda taimevormide geneetilise ühtlustumiseni. Eelaretusprogramm püüab sellele vastu seista.

Koostööpartnerid
Norra Bioteaduste ülikool, Aarhus'i ülikool, Islandi Põllumajandusülikool, DLF Trifolium AS, Lantmännen SW Seed AB, Graminor Breeding AS, Boreal Plant Breeding Oy, ETKI ning Leedu Põllu- ja Metsamajanduse Uurimiskeskus.

Sordiaretus

Projekti info

Projekti kestvus: 2012-2018

ETKI kontaktisik

Rene Aavola

Rene Aavola